Kişisel Verileri Koruma
Slider

   Kişisel verilerle ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde KVKK’dan doğan haklar yer almaktadır. İlgili kişiler, bu hakları (https://www.kvkk.gov.tr) adresinde yayınlanan  KVKK’nın 11. maddesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.
İlgili kişiler Firmamıza aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
1-Şahsen başvuru,
2-Noter aracılığıyla,
3-Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Firmamızın kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
4-Firmamıza daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru İsmetpaşa Cad. Ulus Mah. No: 9 Tepecik  Büyükçekmece\İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru İsmetpaşa Cad. Ulus Mah. No: 9     Tepecik  Büyükçekmece\İstanbul

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru   alcasmetal@hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru  

  kvkk@alcas.com.tr

 

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebliğat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

İlgili kişilerin talepleri Firmamız tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Cevaplarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Ad Soyad:……………………………………………………………………………………..

T.C. Kimlik Numarası:……………………………………………………………………….

Telefon Numarası:……………………………………………………………………………

E-Posta:………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………..

B. Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□  Çalışan Adayı

□  Mevcut Çalışan

□  Eski Çalışan

□  İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

□  Müşteri

□  Diğer: …………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: ……………………………………………………………………………………………………….
İletişim Konusu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□  Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:

……………………………………………………………………

□  Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:

…………………………………………………………………

□   Müşteriyim

Lütfen alışveriş tarihinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz:

…………………………………………………………………

□   Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

…………………………………………………………………

□   Diğer:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

C. KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. Başvurunuza vereceğimiz cevabın, tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilsin.
  • Elden teslim alacağım.
  • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilsin.
    (Cevabın vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve bu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Firmamız ile olan ilişkinizi tespit edilip, varsa  işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Firmamız, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Firmamız, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

**İşbu başvuru formunda Firma ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.